10 กองทุนตราสารหนี้

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ชำระบัญชีของกองทุนรวม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวม ไม่เป็นภาระผู้ประกอบธุรกิจจนเกินควร สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine ด้านผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

1 2 3