Fund Manager

MFC : “Value-Growth Balancing”

ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเม็ดเงินจํานวนมากหลังไหลเข้าลงทุนในหุ้นคุณค่า (value stock) และหุ้นกลุ่มวัฏจักร (cyclical stock) เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว ซึ่งหุ้นคุณค่าและหุ้นวัฏจักรจะเป็นหุ้นทีจะได้รับประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากราคาหุ้นจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจ

1 2 3 16