ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ชำระบัญชีของกองทุนรวม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวม ไม่เป็นภาระผู้ประกอบธุรกิจจนเกินควร สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine ด้านผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารขาดสภาพคล่อง ทำให้ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาที่กำหนด หรือกรณีผู้ชำระบัญชีได้จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน ทำให้ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการวางทรัพย์ โดยให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานความคืบหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เป็นรายเดือน รวมถึงการปรับปรุงกำหนดระยะเวลาในการวางทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป