Tollway

Tollway เดินหน้าติดตั้งป้ายสัญญาณไฟลดอุบัติเหตุ

HoonSmart.com>>ทางยกระดับดอนเมือง ได้จัดทำโครงการ “Tollway Safety Way” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ส่งจิตอาสาลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับชุมชน

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” ภูมิใจสร้างรอยยิ้มให้คนไทยผ่านโครงการ CSR

HoonSmart.com>>ทางยกระดับดอนเมือง หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้ดำเนินกิจกรรม ปี 2562 ภายใต้นโยบายกิจกรรมซีเอสอาร์ ได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนคนไทยมากมายหลายโครงการ สำหรับในปี 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ ยังมีกิจกรรมซีเอสอาร์ อีกมากมาย ที่จะมอบให้สังคมไทยต่อเนื่อง

ดอนเมืองโทลล์เวย์ จัดโครงการ “สมุด Green Way 2019” จากใบเสร็จค่าผ่านทาง

HoonSmart.com>>ดอนเมืองโทลล์เวย์ สานต่อนโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย CSR 5 ด้าน ของบริษัทฯ ด้วยการจัดโครงการ “สมุด Green Way 2019” รณรงค์รับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อมาผลิตเป็นสมุดโน้ตและนำไปบริจาคให้กับนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

ดอนเมืองโทลล์เวย์อบรมความรู้ “การป้องกันอัคคีภัย” แก่ ครูและ นร.

ในปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทางบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงได้มีการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ครู และเด็กนักเรียน เพื่อให้รู้จักป้องกัน และรับมือกับเวลาที่ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อย่างถูกต้อง