BBL ฟาดกำไร 26,507 ลบ.พุ่ง 54% รายได้งาม ตั้งสำรอง 3.4 หมื่นล.ปี64

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพโชว์ผลงานหรู ปี 64 กำไร 26,507 ล้านบาท พุ่งขึ้น 54%  รายได้ดอกเบี้ยโต  6.6% ตามสินเชื่อขยายตัวเกือบ 10% ได้เพอร์มาตาช่วยเต็มปี  รายได้มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มมากกว่า  25.7% แรงหนุนจากตลาดหุ้นคึกคัก รายจ่ายเพิ่มแค่ 2%  ตั้งสำรองรวม 3.4 หมื่นล้านบาท เงินกองทุนแข็งแกร่ง  เฉพาะไตรมาส 4 โกยกำไร 6,317.97 ล้านบาท กระโดดกว่า 163.51% จากปีก่อน

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ว่ามีกำไรสุทธิ 26,507.04 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 13.89 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9,326.46 ล้านบาท คิดเป็น 54.28% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 17,180.58 ล้านบาทหรือ 9.00 บาทต่อหุ้น

เฉพาะไตรมาสที่ 4/2564 มีกำไรสุทธิ 6,317.97 ล้านบาท พุ่งขึ้น 163.51% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,397.59 แต่ลดลงประมาณ 8.56% จากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา

กำไรในปี 2564 เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%  มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 6.6% จากปีก่อน เป็นผลจากการรวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพอร์มาตาเต็มปีและการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝาก ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.10%

ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 25.7% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากธุรกิจหลักทรัพย์ การอำนวยสินเชื่อและบริการประกันผ่านธนาคารและกองทุนรวม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2.0% มาจากการรวมค่าใช้จ่ายของธนาคารเพอร์มาตาทั้งปี โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลงเป็น 50.0%

นอกจากนี้ธนาคารได้พิจารณาต้ังผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 34,134 ล้านบาท จากการพิจารณาปัจจัยผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

ธนาคารกรุงเทพยังคงดำรงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังต้องใช้เวลาและเตรียมพร้อมสำหรับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย

ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2564 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ  2,588,339ล้านบาท เพิ่มขึ้น  9.3%จากสิ้นปี2563 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงเป็น  3.2% ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่  225.8%

ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2564 จ านวน 3,156,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% เป็นผลจากการที่ลูกค้ายังคงต้องการดำรงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในภาวะที่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่  82.0% นอกจากนี้ในเดือนก.ย. 2564 ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 15 ปีที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น  เงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ 19.6%,16.0% และ 15.2% ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 
 
อ่านข่าว
KTC กำไรปี’64 นิวไฮ 6,251 ล้านบาท ลั่นเร่งเครื่องพอร์ตทะลุ 1 แสนลบ.
BAY กำไรปี 64 พุ่ง 46.7% รับกำไรพิเศษจากขาย ”เงินติดล้อ”
KTB โกยกำไร 21,588 ลบ. เพิ่ม 29% สินเชื่อโต-ตั้งสำรองลด ปี’64
SCB กำไรปี 64 แตะ 3.55 หมื่นล. เพิ่ม 31% ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อโต 3-5% NPL ต่ำกว่า 4%
KBANK โกยกำไร 3.8 หมื่นลบ.ปี 64 โต 29% ตั้งสำรอง-NPLs ลดลง
KKP กำไร Q4/64 พุ่ง 83% ทะลุ 2 พันลบ. หนุนงบปีแตะ 6.3 พันล.
TISCO โชว์กำไร 6,781 ลบ.ปี 64 โต 11.8% เฉพาะQ4 กำไร 1,791 ลบ. เพิ่ม 9.47%
LHFG ขาดทุน 373 ลบ. Q4 เพิ่มสำรอง ปี 64 กำไรแค่ 1,383 ลบ.
CIMBT กำไรปี 64 แตะ 2.4 พันลบ. โต 89% ค่าใช้จ่ายลด