KKP กำไร Q4/64 พุ่ง 83% ทะลุ 2 พันลบ. หนุนงบปีแตะ 6.3 พันล.

HoonSmart.com>> “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” เปิดกำไรไตรมาส 4/64 จำนวน 2,023 ล้านบาท เติบโต 83% จากงวดปีก่อน รายได้ที่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 43.6% ธุรกิจด้านตลาดทุนหนุน ด้านสินเชื่อขยายตัว ตั้งสำรองลดลง หนุนงบปี 64 กำไร 6.3 พันล้านบาท ขยายตัว 23.3%

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2564 ของธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 6,318.05 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 7.46 บาท เติบโต 23.3% จากงวดเดียวกันของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 5,123.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6.05 บาท

สำหรับงวดไตรมาส 4/2564 กำไรสุทธิ 2,023 ล้านบาท เติบโต 82.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนจำนวน 348 ล้านบาท จากการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่ 43.6% โดยหลักจากรายได้ในส่วนของธุรกิจตลาดทุนและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆที่ปรับเพิ่มขึ้น ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 6.4% จากการขยายตัวของสินเชื่อ

ในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีจำนวน 1,582 ล้านบาท ล้านบาท ลดลง 23.9% จากไตรมาส 4/2563 สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยังคงอยู่ในะดับที่ควบคุมได้ นอกจากนี้ระหว่างไตรมาส 4/2564 ธนาคารได้มีการปรับสำรองพิเศษ (Management Overlay) บางส่วนที่เคยตั้งไว้แล้วไปเป็นสำรองตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามการจัดชั้นสินเชื่อเชิงคุณภาพ และได้มีการพิจารณาตั้งสำรองพิเศษ (Management Overlay) เพิ่มเติมสำหรับไตรมาส 4/2564 เป็นจำนวน 928 ล้านบาท โดยเป็นการตั้งเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ส่วนงบปี 2564 กำไรเติบโตจากธุรกิจหลักด้านต่างๆ ของธนาคารยังคงความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจตลาดทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 40.1% จากปี 2563 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจ Private Wealth Management ตามการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำการลงทุน

รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 14.04% คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดอันดับที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจวานิชธนกิจสามารถทำรายได้ในระดับที่ดีจากการทำธุรกรรมที่สำคัญหลายรายการในระหว่างปี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากธุรกิจการจัดการกองทุนตามสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่ปรับเพิ่มขึ้น ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 7.0% จากการที่สินเชื่อของธนาคารยังคงเติบโตได้ในระดับที่ดีตลอดปี 2564

ในด้านของค่าใช้จ่ายธนาคารยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สุทธิยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง ปี 2564 ลดลงอยู่ที่ 39.0% ทางด้านการตั้งสำรองธนาคารยังคงรักษาความรอบคอบระมัดระวังในการพิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น โดยธนาคารมีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 5,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.0% จากจำนวน 4,095 ล้านบาทในปี 2563 โดยบางส่วนมาจากการตั้งสำรองเพื่อรองรับการขยายตวัของสินเชื่อโดยรวมที่ยังเติบโตได้ในระดับที่ดี

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 และได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจการให้สินเชื่อด้วยนั้น ธนาคารให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าตลอดระยะเวลาของสถานการณ์การแพร่ะระบาดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ

สำหรับในส่วนของสินเชื่อ ธนาคารสามารถรักษาการเติบโตได้ในระดับที่ดี โดยปี 2564 สินเชื่อรวมของธนาคารมีการขยายตัวที่ 16.5% จากสิ้นปี 2563 ทางด้านคุณภาพของสินเชื่อ ธนาคารยังสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีคุณภาพสินเชื่อที่ดีส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 3.03% โดยยังคงเป็นระดับใกล้เคียงกับสิ้นปี 2563 อยู่ที่ 2.9% ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับสูงที่ 175.1%

สำหรับเงินกองทุนยังคงมีสถานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่สูงและเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดย ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพยเ์สี่ยงอยู่ที่ 16.41%

 

อ่านข่าว

BBL ฟาดกำไร 26,507 ลบ.พุ่ง 54% รายได้งาม ตั้งสำรอง 3.4 หมื่นล.ปี64
KTC กำไรปี’64 นิวไฮ 6,251 ล้านบาท ลั่นเร่งเครื่องพอร์ตทะลุ 1 แสนลบ.
BBL ฟาดกำไร 26,507 ลบ.พุ่ง 54% รายได้งาม ตั้งสำรอง 3.4 หมื่นล.ปี64
KTB โกยกำไร 21,588 ลบ. เพิ่ม 29% สินเชื่อโต-ตั้งสำรองลด ปี’64
SCB กำไรปี 64 แตะ 3.55 หมื่นล. เพิ่ม 31% ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อโต 3-5% NPL ต่ำกว่า 4%
KBANK โกยกำไร 3.8 หมื่นลบ.ปี 64 โต 29% ตั้งสำรอง-NPLs ลดลง
TISCO โชว์กำไร 6,781 ลบ.ปี 64 โต 11.8% เฉพาะQ4 กำไร 1,791 ลบ. เพิ่ม 9.47%
LHFG ขาดทุน 373 ลบ. Q4 เพิ่มสำรอง ปี 64 กำไรแค่ 1,383 ลบ.
CIMBT กำไรปี 64 แตะ 2.4 พันลบ. โต 89% ค่าใช้จ่ายลด