ความจริงความคิด : ใกล้เส้นตายยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยื่นกันยัง


โดย…สาธิต บวรสันติสุทธิ์, CFP นักวางแผนการเงิน

30 มิถุนายนก็ถึงเส้นตายที่เราต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่ยื่นผ่าน internet กันแล้ว (แต่สำหรับคนที่ยื่นด้วยกระดาษเลยกำหนดไปตั้งแต่ 31 มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว)

หลายคนอาจจะเพลินเตรียมเอกสารไม่ทัน หรืองานยุ่ง แนะนำให้ยื่นให้ทันกำหนดครับ ถึงเอกสารไม่ครบก็ยื่นไปก่อน เพราะถ้าไม่ยื่น หรือ ยื่นไม่ทันภายในกำหนดเวลา อาจต้องเสียเงินอย่างไม่ควรเสีย กรมสรรพากรกำหนดโทษ ดังนี้ครับ

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในกำหนด (ปีนี้ 30 มิถุนายน ปกติ 31 มีนาคม) ของทุกปี หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา
ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ
คือ ยื่นภาษีทันกำหนด แต่ไม่ได้ชำระเงินภาษีภายในกำหนด ก็ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ เราต้องไปยื่นแบบอีกทีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา
3.1 กรณีนี้เหมือนข้อ 2 เลย ดังนั้นหากมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1
3.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ใช่ว่าจะปลอดภัย ยังต้องเสียค่าปรับตามข้อ 1 อยู่ดี หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าถ้าไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้ คงรู้แล้วนะครับว่า คิดผิด ยื่นภาษีในกำหนดเวลาเถอะครับ จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ

4. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ
4.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
4.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

5. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษี
กรณีนี้สำหรับคนที่มีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน (แต่ละงวดห่างกัน 1 เดือน) ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ดังนี้

• งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน หรือวันที่ 31 มีนาคม (ปีนี้ 30 มิถุนายน)
• งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1
• งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

6. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีภาษีชำระไว้เกิน แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

กรณีนี้สำหรับคนมีสิทธิขอภาษีคืน แต่ไม่ได้ทำเรื่องขอคืนไว้ตอนยื่นภาษีเงินได้ กรมสรรพากรก็ยังใจดีเปิดโอกาสให้คนที่เกิดเปลี่ยนใจอยากขอภาษีคืน ก็ขอได้ โดยให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินตามแบบ ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยแนบเอกสารแล้วแต่กรณี เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ ล.ย.03 (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดา (ถ้ามี) ฯลฯ

7. กรณีรับคืนเงินภาษีอากรเกินไป และได้รับหนังสือทวงถามให้นำเงินไปคืน
ห้ามอยู่เฉยนะครับ อย่าคิดว่าเป็นความผิดของกรมสรรพากรที่คืนภาษีให้เราเยอะเกินไปเอง เราต้องนำเงินไปคืนกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม หากเราไม่นำส่งเงินคืนที่ได้รับเกินไปภายในกำหนดเวลา ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมาตรา 224 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัด

รู้อย่างนี้แล้ว อย่านิ่งนอนใจ ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนดีกว่าครับ

กรณีศึกษา บังฮาซัน เจ้าของเพจขายอาหารทะเลตากแห้งที่ไลฟ์สดขายสินค้า จนเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ และสามารถสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือน! เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 บังฮาซัน ได้โพสข้อความในเพจ “อาหารทะเลตากแห้งสตูล” ว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาพบถึงบ้าน เพราะยังไม่เคยเสียภาษีมาก่อนเลย

แต่สุดท้ายจบด้วยการสรุปว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจที่ได้เสียภาษีเพราะเป็นการช่วยประเทศชาติ และการเสียภาษีอย่างถูกต้องก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด!!!
เรามาลองคำนวณภาษีและค่าปรับที่บังฮาซันต้องเสีย

ค่าปรับไม่ยื่นแบบ
ไม่เกิน 2,000 บาท/ปี (ขาดยื่นกี่ปีก็คูณจำนวนปี)

ภาษีเงินได้
ถ้ารายได้จากการขายของออนไลน์ 1 ล้านบาท/เดือน (12 ล้านบาท/ปี)
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตรา 60%
12,000,000 – 7,200,000 = 4,800,000
ภาษี 1,187,000 บาท
เบี้ยปรับ 1- 2 เท่าของภาษี และเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จากยอดขายส่วนที่เกินกว่า 1,800,000 บาท ในอัตรา 7%)
(12,000,000-1,800,000) * 7% = 714,000 บาท
เบี้ยปรับ 1-2 เท่าของภาษี และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน

รวมภาษี เงินเพิ่ม และค่าปรับที่บังฮาซันต้องเสีย 1.187 + 0.714 + ค่าปรับ + เบี้ยปรับ + เงินเพิ่ม ไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน
โชคดีของบังฮาซัน

***โชคชั้นที่ 1***
จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในจังหวัด ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้
อันมีทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย… นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และสตูลซึ่งรัฐมีมาตรการลดภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มี สถานประกอบกิจการในพื้นที่ดังกล่าว .
แบ่งเป็นมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ที่มีเงินได้ในสถานประกอบการยื่นแจ้งเสียภาษี 0.1% ของเงินได้ทั้งหมดนั่นหมายถึง รายได้ 1,000,000 บาท เสียภาษีเพียง 1,000 บาทเท่านั้น!! (สิ้นสุดปีภาษี 2563)

***โชคดีชั้นที่ 2***
สินค้าที่บังขาย เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม!!!

สรุปคือ ถ้าคุณค้าขายออนไลน์ และยังไม่เคยเสียภาษีมาก่อนเลยคุณต้องจดแจ้งแสดงตนเข้าสู่ระบบภาษีอากรแล้วนะครับ

Cr: เพจ ครูต๊ะ กะ ภาษี

อ่านบทความอื่นๆ
ความจริงความคิด : บันได 10 ขั้นสู่ความสุขในวัยเกษียณ (ตอนที่ 1)
ความจริงความคิด : วัยเกษียณ ความเสี่ยงที่หนีพ้นถ้าตายก่อน
ความจริงความคิด : แก่อย่างมีความสุขต้อง 4 แก่ (ตอนที่ 1)
ความจริงความคิด : ยิ่งเกิด covid ยิ่งกังวลเรื่องเงิน
ความจริงความคิด : การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
ความจริงความคิด : แม่ค้าตลาดนัด ระวังสรรพากรนัดเจอ