ก.ล.ต.

ก.ล.ต.จัดเสวนาออนไลน์ 3 มี.ค. “เจาะประเด็นกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโท”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “เจาะประเด็น การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโท” 3 มี.ค.นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ก.ล.ต.ร่วมสวส.-16 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ‘ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม’ เกิดความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมมือ สวส. และอีก 16 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ห้ามผู้บริหารสูงสุดบจ.นั่งควบเก้าอี้ “ประธานกก.” ให้ยืดหยุ่นขึ้น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับหลักเกณฑ์แยก “ประธานกรรมการ” และ “ผู้บริหารสูงสุด” บริษัทจดทะเบียน ที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน (Secondary Public Offering: SPO) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม ช่วยลดต้นทุนภาคธุรกิจ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม ให้เป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นและเข้าใจได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต.เตรียมความพร้อมบจ.จัดทำแบบ 56-1 One Report

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยาย และ FAQ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.sec.or.th/onereport

ก.ล.ต. เปิดแผน ปี 64 – 66 ขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์เพื่อตลาดทุนไทยเข้มแข็ง

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เดินหน้าขับเคลื่อน 8 แผนยุทธศาสตร์ปี 64 – 66 ตอบโจทย์ 5 เป้าหมาย “ฟื้นฟูและเข้มแข็ง – ยั่งยืน – เข้าถึง – แข่งได้และเชื่อมโยง – เชื่อถือได้” ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาตลาดทุน และแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (megatrends) โดยรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยต่อไป

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

ก.ล.ต.ยกระดับการดำเนินการข้อร้องเรียนผู้ลงทุน-ลดภาระผู้ประกอบธุรกิจ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมทั้งปรับรูปแบบการรายงานข้อมูลร้องเรียนต่อ ก.ล.ต. จากการจัดส่งแบบกระดาษเป็นการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงยกระดับการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1 2 3 52