ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ยกเว้นยื่นขออนุญาต-ไฟลิ่งขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงกฎเกณฑ์ “ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้น” รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิม ที่ไม่ติดข้อจำกัดของกฎหมายต่างประเทศ หรือต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและแบบไฟลิ่งก่อนเสนอขาย ลดรายการข้อมูลในรายงานผลการขายหลักทรัพย์ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวให้ภาคธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64

ก.ล.ต.ปักธงขับเคลื่อนกลไกตลาดทุนส่งเสริมบจ.หนุนสร้างงานคนพิการ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เชิญชวน “บริษัทจดทะเบียน-หน่วยงานในภาคตลาดทุน” ร่วมกันผนึกกำลังเพิ่มการจ้างงานคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยบริษัทสามารถนำข้อมูลการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกองทุนรวม คุ้มครองผู้ลงทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ออกเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงิน

ก.ล.ต.เปิดทาง REIT buy-back ลงทุนสิทธิการเช่า ช่วยผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืน (REIT buy-back”) ให้ครอบคลุมทั้งการลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่มีข้อตกลงในการบอกเลิกสัญญาภายในวันเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่มีข้อกำหนดในการขายคืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุน

ก.ล.ต.เฮียริ่งแก้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ส่วนการกำกับหลักทรัพย์-ตลาดหลักทรัพย์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เตรียมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 ในส่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดทุนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีความสอดคล้องกัน อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงิน ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนที่รวดเร็วและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปีบจ.ที่ไม่ส่งงบรอบปีบัญชี

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกประกาศแก้ไขเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามงบการเงินที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ล่าสุดในการคำนวนค่าธรรมเนียมเพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุน 6 เดือน แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “ภควรรธน สุพันธวงศ์” เป็นเวลา 6 เดือน กรณีแสวงประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ ชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO ได้เงินส่วนต่างค่าหุ้นเข้ากระเป๋า สุดท้ายหุ้นไม่ได้เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ตามกล่าวอ้าง ขณะกระทำผิดสังกัดบล.เคจีไอ

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์คำนวณ NAV “กองทุนรวม UI” ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไป

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) หรือ “กองทุนรวม UI” ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกองทุนรวมทั่วไป และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

ก.ล.ต.เผยโครงการ Regulatory Guillotine Q2/64 สำเร็จ 37 โครงการย่อย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สรุปผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 มีโครงการที่สำเร็จแล้วรวมเป็น 37 โครงการ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 ช่วยลดภาระและต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมมากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

1 2 3 61