กลต.

เผยผลสำรวจความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัล ของประชาชนชาวไทย พบ 46% มุ่งเก็งกำไร

นายพงศธร ปริญญาวุฒิชัย
ฝ่ายวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนรุ่นใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก จำนวนบัญชีของผู้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 เติบโตมากกว่า 10 เท่าจากปี 2563 (เพิ่มขึ้นจาก 1.7 แสนบัญชี เป็น 2.5 ล้านบัญชี)

ก.ล.ต. เพิกถอนผู้แนะนำฯ ธ.กสิกรไทย กรณีปลอมลายมือถอนเงินผู้ลงทุน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวอรอุมา น้ำใจดี (นางสาวอรอุมา) เป็นเวลา 10 ปี กรณีปลอมแปลงลายมือชื่อขายหน่วยลงทุนและถอนเงินค่าขายออกจากบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,912,700 บาท ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ล.ต. มีมติปรับเกณฑ์การโฆษณาผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาโฆษณาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้ง ก.ล.ต. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา รวมทั้งห้ามโฆษณาคริปโทเคอร์เรนซีในพื้นที่สาธารณะ 

UN Women ร่วม นโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ภาคธุรกิจไทยโตยั่งยืน

HoonSmart.com>>องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women ร่วมเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยกำหนดแนวทางสำหรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ สู่การพัฒนาศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ ตลอดจนการสร้างการเติบโตที่อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม โดยเน้นหลักการ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นรองรับการจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย รองรับผู้ลงทุนต่างชาติ บังคับใช้ 4 ม.ค.65

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration

ก.ล.ต. ออกประกาศ ดูแลศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่มีลักษณะตามที่กำหนด

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยห้ามให้บริการโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) และคริปโทเคอร์เรนซีตามที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขาย) ต้องจัดให้มีข้อกำหนดว่า ในกรณีของโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขาย หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นไม่ทำตาม white paper และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ จะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

1 2 3