กลต.

ก.ล.ต. รับฟัง หลักการและร่างประกาศการเปิดเผยข้อมูล-แจ้งความเสี่ยงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการ ตลอดจนทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับบุคคลอื่น

ก.ล.ต. พัฒนาตลาดทุนไทยสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล”

HoonSmart.com>>การพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล” เป็นเป้าหมายหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยดำเนินการทุกขั้นตอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในตลาดทุนทั้งหมดให้เข้ามาอยู่ในระบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับตลาดทุนต่างประเทศและส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ “การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด”

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักการพิจารณาการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาราคาตลาดและการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำสำหรับการเสนอขายประเภทอื่น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.66

ก.ล.ต. เปิดตัว “ESG Product Platform” รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มยั่งยืน

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน “ESG Product Platform” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

IPO จ่อเข้าตลาดกว่า 100 บริษัท-ปี’65 ฮอตระดมกว่า 1 แสนล.นำอาเซียน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.สรุปภาวะตลาดทุนปี 65 มีการเสนอขาย IPO 42 หลักทรัพย์ มูลค่า 127,835.82 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าระดมทุน มูลค่าการซื้อ-ขายต่อวันสูงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน มาร์เก็ตแคปสูงเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่ม ส่วนปี 66 รอขายอีก 11 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ 15 หลักทรัพย์ อีก 84 หลักทรัพย์เข้ามาปรึกษา ด้านตลาด mai ไฟเขียวหุ้น SAF เข้าซื้อขาย 19 ม.ค.นี้

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์การบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล-กุญแจ

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลและกุญแจ  เพื่อให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

ก.ล.ต. เตือนบริษัทจดทะเบียนระวังถูกหลอกลวงขอข้อมูล โดยอ้างชื่อหน่วยงานราชการ

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และบริษัทจดทะเบียนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อของหน่วยงานราชการหลอกลวงขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน ปวีรญา เกื้อขำ ทุจริตเงินลค.เสียหายรวม 10,932,178.68 บาท

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวปวีรญา เกื้อขำ (ชื่อเดิม นางสาวรัตตา เกื้อขำ) (นางสาวปวีรญา) เป็นเวลา 10 ปี กรณีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และไม่นำส่งเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 215,000 บาท ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต บริษัทได้ชดใช้เงินแก่ลูกค้ารวมจำนวน 10,717,178.68 บาท รวมเสียหายจำนวน 10,932,178.68 บาท

ก.ล.ต. ยื่น DSI ฟ้องผู้ทำผิด 14 ราย กรณีสร้างราคา-สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้น EARTH

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย  ต่อ ป.ป.ง. พบการกระทำความผิดของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในขณะเกิดเหตุ และพวก รวม 14 ราย  ทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EARTH ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนเข้ามาซื้อหรือขายตาม

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน’อรุโณทัย สร้อยลิ้ม’ ทุจริตกว่า 1.5 ล้านบาท

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม (นางสาวอรุโณทัย) เป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,594,143.85 บาท

1 2 3 4