TRITN เปลี่ยนแผนใช้เงินเพิ่มทุน 560 ลบ.หลังเจ้าของโครงการชะลอก่อสร้าง

HoonSmart.com>> “บอร์ดไทรทัน โฮลดิ้ง” ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแผนใช้เงินเพิ่มทุน 560 ล้านบาท หลังโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (เมียนมา) และก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (ระยอง) เจ้าของโครงการชะลอลงทุน เล็งนำเงินลงทุนโครงการใหม่ เพิ่มผลตอบแทน

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 มีติแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 560 ล้านบาท จากเดิมใช้เพื่อวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับการเตรียมความก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศเมียนมา) และโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) และเป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่เนื่องจากเจ้าของโครงการได้ชะลอการลงทุนทั้ง 2 โครงการ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการภายในและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงทำให้ต้องระงับโครงการไว้ก่อน บริษัทจึงอาจสูญเสียโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทน เนื่องจากได้รับเงินเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว

บริษัทฯ จึงเตรียมเงินเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเตรียมไว้เพื่อรองรับการใช้เป็นเงินทุนสําหรับการดําเนินงานในโครงการรับเหมาก่อสร้าง

ท้งนี้ บริษัทฯ เสนอขายหุ้น PP จำนวน 2 ราย คือ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha EquityFund 3 (AAEF3) จํานวน 1,400 ล้านหุ้น และ บริษัท บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป (Brook) จํานวน 200 ล้านหุ้น รวม 1,600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน โดยเห็นว่าวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถนำเงินที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุนไปใช้ได้ เพราะวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมมีข้อจำกัด ซึ่งจากสถานะการณ์ในปัจจุบันความจำเป็นในการใช้เงินเพิ่มทุนได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทได้เคยขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกที่บริษัทมิอาจควบคุมได้

สำหรับวิธีการที่ดีที่สุดมิให้เงินเพิ่มทุนต้องสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นที่สุด ค่อ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนใช้เงินเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทนำเงินเพิ่มทุนไปใช้อย่างอื่นตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้ยภายในเดือนเม.ย.2563 ต่อไป และการนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจโครงการใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการรับทราบการโอนย้ายนางนฤมล ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่ง CFO ของบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีมติให้แต่งตั้งน.ส.ลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล เข้าดำรงตำแหน่ง CFO แทนนางนฤมล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าว

TRITN รับเงินเพิ่มทุนขายกองทุนสิงคโปร์ 490 ลบ. เดินหน้าลุยพลังงาน