ก.ล.ต.สั่งกรรมการ IFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นด่วน

ก.ล.ต. สั่งกรรมการ IFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นทันที หลังกรมพัฒนาธุรกจิการค้า ยืนยัน IFEC มีกรรมการเพียง 3 ราย ขู่กรรมการขัดขวางไม่จัดประชุม โทษหนัก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) สั่งให้กรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) 3 ราย ได้แก่ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ พลตรีบุญเลศิ แจ้งนพรัตน์ เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ันตอน และวิธีการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ภายหลังกระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน จำนวนกรรมการท้้งหมด มี 3 คนดังกล่าว

ทั้งนี้วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม 2 ราย ไดแ้ก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ เดียววาณิชย์ ตามที่ IFEC ยื่นคำขอ รวมถึงกรมพัฒ ฯ ได้เคยมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการราย นายธีติพนัธ์เทพผดุงพร ตามที่ IFEC ร้องขอไปก่อนหน้านี้

ดังนั้น การที่ IFEC มีกรรมการเพียง 3 ราย จึงเป็นจำนวนต่ำกว่าองค์ประชุม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการที่เหลืออยู่ มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ว่างลงโดยเร็ว ตามมาตรา 83 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน

“ก.ล.ต. มีหนังสือถึงกรรมการที่มีชื่อปรากฎในหนังสือรับรองของบริาัททุกราย ให้เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ทันที และต้องปฏบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

นอกจากนี้ นายศุภนันท์ ในฐานะผู้รับผิดชอบของ IFEC จึงเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว

หากกรรมการ IFEC รายใด มีพฤติกรรมขัดขวางไม่ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้น อาจพิจารณาว่า
ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรา 89/7 และเข้าข่ายมีความผดิตามมาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์พ.ศ 2535 ซึ่ง ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนา้ที่โดยเคร่งครัดต่อไป

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวทางสนับสนุนให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ IFEC เพื่อเลือกต้้งกรรมการให้ครบองค์ประชุมมาโดยตลอด เพือ่ให้ธุรกิจ ดำเนินต่อไปได้ และลดผลกระทบต่อเจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้นของบริษัท