SPRIME เล็งลงทุนอาคารสนง. “เมโทรโพลิส-ซันทาวเวอร์ส” พื้นที่ค้าปลีก

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ SPRIME แย้มศึกษาแผนเข้าลงทุนเพิ่ม “อาคารสำนักงานเมโทรโพลิส-พื้นที่ค้าปลีกอาคารซันทาวเวอร์ส” รอบอร์ดเคาะ ชงผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาต่อ ด้านนักลงทุนซื้อขายบิ๊กล็อต BTSGIF-CPNREIT-FTREIT ผ่านกระดานช่วงเช้า

บริษัท เอส รีท แมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพร์ม โกรท (SPRIME) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ SPRIME อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการอาคารสำนักงานเมโทรโพลิสและโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก

สำหรับโครงการอาคารสำนักงานเมโทรโพลิล กองทรัสต์ SPRIME ศึกษาการทำธุรกรรมการเช่าช่วงที่ดินและเช่าสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาประมาณ 25 ปี รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ SPRIME ซึ่งใช้ในการดำเนินการของอาคารสำนักงานเมโทรโพลิส โดยซื้อ/เช่าจากบริษัท สิงห์ เอสเตท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณ 99.99% จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าทำธุรกรรมจึงอาจเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์

ส่วนโครงการอาคารอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีกส่วนที่เหลือ (รวมถึงพื้นที่โปรโมชั่นและพื้นที่ห้องเก็บของ) มีระยะเวลาประมาณ 28 ปี 6 เดือน รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ SPRIME

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเข้าทำรายการหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สิน และกองทรัสต์ SPRIME ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์, การได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ความสำเร็จในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงกองทรัสต์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์

ด้านความเคลื่อนไหวการซื้อขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเช้าวันที่ 13 ม.ค.2563 มีรายการบิ๊กล็อต BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) จำนวน 3 รายการ จำนวน 19 ล้านหน่วย ราคาเฉลี่ย 10 บาทต่อหน่วย มูลค่าการซื้อขายรวม 190 ล้านบาท

CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) บิ๊กล็อต 2 รายการ จำนวน 4,281,200 หน่วย ราคาเฉลี่ย 33.62 บาทต่อหน่วย มูลค่าการซื้อขายรวม 143.95 ล้านบาท

นอกจากนี้มีบิ๊กล็อต FTREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้) อีก 1 รายการ จำนวน 4,000,000 หน่วย ราคาเฉลี่ย 14.90 บาทต่อหน่วย มูลค่าการซื้อขายรวม 59.60 ล้านบาท

อ่านประกอบ

SPRIME แจกกำไร 5% จุดเด่นเพียบ เล็งเพิ่มกองทรัสต์แตะ 1 หมื่นล.

“สิงห์ เอสเตท” เปิดตัว SPRIME เชื่อตลาดหุ้นแย่ หนุนกองทรัสต์ขายดี