TFI เจ้าหนี้เรียกเจรจา 31 ต.ค.ปรับโครงสร้างหนี้รวมดอกเบี้ย 1 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ไทยฟิลม์อินดัสตรี่” เผยได้รับหนังสือเรียกชำระหนี้จากสถาบันการเงิน หลังผิดชำระหนี้รวมดอกเบี้ย 1,041 ล้านบาท เตรียมเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ภายใน 31 ต.ค.นี้ โอดวิกฤตเศรษฐกิจพ่นพิษ ด้านตลาดหลักทรัพย์เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

บริษัท ไทยฟิลม์อินดัสตรี่ (TFI) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและให้ชำระหนี้จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ฉบับลงวันที่ 16 ต.ค.2562 โดยเรียกให้บริษัทฯ ดำเนินการลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.2562 หรือให้ชำระหนี้คงค้าง ชำระภายในวันที่ 31 ต.ค.2562 อย่างใดอย่างหนึ่ง (บริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 28 ต.ค.2562) โดยภาระหนี้เงินต้นจำนวน 763,985,655.76 บาท ภาระดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชำระ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 คำนวณโดยธนาคารเป็นจำนวนรวม 277,810,980.49 บาท ภาระหนี้รวม 1,041,796,636.25 บาท

สำหรับหนี้ดังกล่าวมีเงื่อนไขชำระหนี้ แบ่งเป็นสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน ครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือนถึง 6 เดือน โดยงวดสุดท้ายครบกำหนดเดือนต.ค.2562 และสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ครบกำหนดชำระทุกสิ้นเดือน 24 งวด คงค้าง 7 งวด งวดสุดท้ายครบกำหนดเดือนพ.ย.2562

ส่วนงวดที่ไม่ได้ชำระหนี้ แบ่งเป็น สัญญาสินเชื่อหมุนเวียน งวดวันที่ 7 พ.ค.2562 ไม่ได้ชำระเฉพาะเงินต้นจำนวน 17.94 ล้านบาท ส่วนสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งวดที่ 31 พ.ค.2562 ไม่ได้ชำระเงินต้น 27 ล้านบาท โดยเงินกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งเงินกู้มีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 18% ต่อปี

สาเหตุของการถูกเรียกชำระหนี้ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ขนาดของรายการคิดเป็น 64.48% ของสินทรัพย์รวม ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาจากการถูกเรียกชำระหนี้จากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จะไปเจรจากับธนาคารและแจ้งความคืบหน้าการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยจะชี้แจงให้ทราบต่อไปภายในวันที่ 31 ต.ค.2562

ส่วนกรณีที่บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาทกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติกต่างประเทศรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อบริษัท มูลหนี้ฟ้องจำนวน 83,918,762 บาท ซึ่งสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าสำเร็จรูปฟิล์มมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ เริ่มผิดนัดชำระหนี้วันที่ 12 ต.ค.2561 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 7.5% ต่อปี คำนวณนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง 18 ก.ค.2562

ทั้งนี้ ขนาดของรายการคิดเป็น 5.19% ของสินทรัพย์รวม ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการเรียกชำระหนี้ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ (TFI) ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากด้วย TFI ถูกเรียกชำระหนี้

อ่านประกอบ

ตลาดฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล TFI ถูกเรียกชำระหนี้