DCC เผยที่ปรึกษาอิสระแนะขายหุ้นให้กลุ่ม RCI

HoonSmart.com>> “ไดนาสตี้ เซรามิค” เผยที่ปรึกษาการเงินอิสระให้ความเห็นกรณี RCI ซื้อกิจการ พร้อมตั้งโต๊ะซื้อหุ้น DCC ทั้งหมดราคา 4 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเหมาะสม แนะผู้ถือหุ้นไฟเขียว

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค (DCC) แจ้งว่า บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีซื้อกิจการของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทึกรายจำนวน 93.84% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 4 บาท โดยราคาอาจเปลี่ยนแปลงหากบริษัทจ่ายเงินปันผล ซึ่งรายการดังกลา่วมีความเหมาะสม ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ โดยหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RCI มากกว่า 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัทอาจดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ RCI ออกกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ขณะที่ปัจจุบัน DCC ถือหุ้น RCI สัดส่วน 6.16%

อย่างไรก็ตามหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น RCI คาดว่าจะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และ/หรือ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ภายในปี 2562

อ่านประกอบ

DCC เทคโอเวอร์ RCI ตีราคาหุ้น 4 บาท  รวม 2,9315 ลบ.