DCC เทคโอเวอร์ RCI ตีราคาหุ้น 4 บาท  รวม 2,9315 ลบ.

HoonSmart.com>>ข่าวลือเป็นจริง! ไดนาสตี้เซรามิคประกาศซื้อกิจการ โรแยล ซีรามิคฯ 93.84% ให้ราคาสูงกว่าตลาด จูงใจขายหุ้น  บริษัทเปิดทางเก็บได้เกิน 90% ถอนบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์   เหตุผลในการรับซื้อหุ้น เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เจ้าของ- DCC เข้าไปถือหุ้นใหญ่ อยากได้บริษัทมานานแล้ว  ยึดส่วนแบ่งตลาดเซรามิคกระเบื้องของประเทศไทย

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อกิจการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) โดยทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ จำนวน 578.82 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 93.84% ในราคาหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,315.32 ล้านบาท  โดยราคาอาจเปลี่ยนแปลงหากบริษัทจ่ายเงินปันผล หากบริษัทซื้อหุ้น RCI ได้เกินกว่า 90% ของหุ้นทั้งหมด บริษัทอาจดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ราคาหุ้น RCI ปิดที่ 3.74 บาท วันที่ 28 ส.ค. 2562 ถือว่าให้ราคารับซื้อสูงกว่าตลาดประมาณ 6.95%

วัตถุประสงค์สำคัญของการซื้อกิจการ RCI เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากทั้ง DCC และ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น และกระเบื้องบุผนังชนิดต่างๆ ปัจจุบัน RCI จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคส่วนใหญ่ให้แก่ DCC อย่างไรก็ดีทั้งบริษัท และ RCI มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน ทำให้การจัดการบางส่วนซ้ำซ้อนกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 15 ต.ค. 2562 เพื่อขออนุมัติเข้าซื้อกิจการ RCI ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้มาประชุมทั้งหมด

สำหรับผลการดำเนินงานของ RCI ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี (2558-2560) จำนวน  69  ล้านบาท 31 ล้านบาท และ 252 ล้านบาท เพิ่มจะพลิกฟื้นมีกำไร 158 ล้านบาทในปี 2561 และ   85 ล้านบาทในครึ่งปี 2562 หลังจากกลุ่ม DCC เข้าไปช่วยเหลือ