TRITN ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าหนองรี 3 MW มูลค่า 150 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไทรทัน โฮลดิ้ง” ส่งบริษัทย่อย “ไทรทัน พาวเวอร์” เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า หนองรี สัดส่วน 80% ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 3 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุน 150 ล้านบาท หลังทำตามเงื่อนไขบังคับจบ คาดรับโอนหุ้นและจ่ายเงินภายในเดือนก.ย.นี้

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด (NRPP) จำนวน 1,600,000 หุ้น หรือสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ NRPP โดยมีมูลค่ารวม 150 ล้านบาท หลังจาก TPW ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ปัจจุบัน NRPP ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 3.0 เมกกะวัตต์

สำหรับการชำระค่าหุ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกชำระเงินด้วยการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (STRR) จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่า 40 ล้านบาทและส่วนที่เหลือสองชำระเงินด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NRPP จำนวน 1,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 110 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 150 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการรับโอนหุ้นและชำระค่าหุ้นให้กับ STRR รวมทั้งชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ NRPP ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด (NRPP) โดยตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญา TPW ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการในทุกๆ ด้านให้แล้วเสร็จและนำข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบมาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติ

อยางไรก็ตามภายหลังจากดำเนินการรับโอนหุ้นและชำระค่าหุ้นแล้วเสร็จ NRPP จะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของTPW และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
 
 
 
อ่านประกอบ

TRITN รับเงินเพิ่มทุนขายกองทุนสิงคโปร์ 490 ลบ. เดินหน้าลุยพลังงาน

TRITN ตั้งเป้าโต 25% ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าไทย-เทศ 5-7 แห่ง