เซ็นทรัล รีเทลฯ แต่งตัวเข้าตลาดหุ้น ถอน ROBINS ออกจากกระดาน

HoonSmart.com>>เซ็นทรัล รีเทลฯ (CRC) รวมธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย เวียดนาม อิตาลี เสนอขาย IPO มุ่งขายสินค้าผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย ในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโรบินสัน 53.83% ประกาศรับซื้อหุ้นคืนทั้งหมด ไม่จ่ายเงินสด แลกเป็นหุ้นแทน  ตีราคา ROBINS 66.50 บาท/หุ้น สูงกว่าในตลาดกว่า 10% พบอินไซด์เดอร์เทรดดิ้ง

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) เตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมธุรกิจค้าปลีกต่างๆของเซ็นทรัล รีเทล ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี ให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว เพื่อให้เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category)

ปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ถือหุ้นใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โรบินสัน (ROBINS) จำนวน  53.83% ของหุ้นทั้งหมด จึงจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นทุกราย (เทนเดอร์อออฟเฟอร์) ในราคาหุ้นละ 66.50 บาท โดยเซ็นทรัล รีเทล จะออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อชำระค่าตอบแทน แต่จะแลกกับหุ้น ROBINS สัดส่วนเท่าไรจะคำนวณกับราคาหุ้นไอพีโอของ เซ็นทรัล รีเทล ในอนาคต ซึ่งจะได้มาจากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อของผู้ลงทุน (Book Building)

สำหรับราคาหุ้น ROBINS ที่เสนอซื้อหุ้นละ 66.50 บาท สูงกว่าราคาในตลาดถึง 6.25 บาท คิดเป็น 10.37% จากราคาปิดที่ 60.25 บาท ซึ่งเป็นวันที่บอร์ดโรบินสันมีมติ และยังพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมาหาประโยชน์ในการซื้อหุ้น (อินไซด์เดอร์เทรดดิ้ง) ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากถึง 5.25 บาท หรือ 9.55% ด้วยมูลค่าซื้อขายสูงผิดปกติ 1,410 ล้านบาท จากที่เคยเปลี่ยนมือวันละหลักร้อยล้านบาท และราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นแรง สวนทางตลาดหุ้นโดยรวมที่ทรุดลง 12.93 จุดหรือ 0.75% ดัชนีปิดที่ 1,717.97 จุด

บริษัท โรบินสัน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 26 ก.ค. 2562 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 ก.ย. 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้น ROBINS ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

ส่วนราคาที่เสนอซื้อ 66.50 บาทต่อหุ้นมาจากการพิจารณาของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ราคาตลาด เทียบเคียงราคาซื้อขายของบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน ราคาพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) หากบริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลก่อนการชำระค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้น ราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะถูกปรับลดลงเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นของบริษัทฯ

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทโรบินสัน ณ วันที่ 11 มี.ค. 2562 มีบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นใหญ่ที่สุด 27.75% จำนวน 308.16 ล้านหุ้น ตามด้วย บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด ถือ 26.08% จำนวน 289.64 ล้านหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือ 7.08% สำนักงานประกันสังคมถือ 4.77% โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 5,152 รายถือหุ้นจำนวน 45.20%

ด้านผลการดำเนินงาน ROBINS ในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 2,936.69 ล้านบาท และไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิ 759.95 ล้านบาท