เก็บภาษีกองทุนรวมลงทุนตราสารหนี้ 15% ดีเดย์ 20 ส.ค.62

HoonSmart.com>>คลอดแล้ว เก็บภาษีลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม อัตรา 15% เริ่ม 20 ส.ค.นี้ ฉุดผลตอบแทนผู้ลงทุนลด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวมในอัตรา 15% จากเดิมไม่ได้จัดเก็บ โดยแก้ไขคำนิยามของทุนรวมให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นจาก 90 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เหตุผลในการแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงมีภาระภาษีที่แตกต่างกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม และเพื่อให้ภาะภาษีจากการลงทุนทั้งสองประเภทดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน สมควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายของต่างประเทศ เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมต้องนำรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้มาเสียภาษีในอัตรา 15% ซึ่งไม่ได้กำหนดเฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้เท่านั้น แต่กองทุนรวมทั้งหมดที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ต้องเสียภาษี แต่จะยกเว้นการลงทุนก่อนหน้าที่กฎหมายบังคับใช้

ทั้งนี้ ปัจจุบันหากเป็นบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้จะต้องเสียภาษี 15% ในขณะที่ซื้อผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้เดิมจะไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งกฎหมายใหม่ ทำให้กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ได้ดอกเบี้ยจากพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะถูกหัก ณ ที่จ่าย 15% ซึ่งผู้ออกจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังน้้นผลตอบแทนที่กองทุนรวมเคยได้รับเต็มๆ ก็จะถูกหักภาษี 15% ทำให้ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนลดลงไปจากการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารหนี้

ด้านสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เตรียมแถลงข่าวให้รายละเอียด “การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม” ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ โดยนายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคม และ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการสมาคม

อ่านประกอบ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0103.PDF

กองตราสารหนี้เสียภาษี ธนชาต ชี้นักลงทุนไม่มีทางหนี คาดโยกไปเงินฝาก

KTAM หาจังหวะเพิ่มยิลด์กองตราสารหนี้ชดเชยรัฐเก็บภาษี

กองทุนหนาว! ครม.ไฟเขียวภาษีตราสารหนี้ 15% เล็งยกเว้นให้ RMF-PVD