ตลาดฯ ปลด NP หุ้น IFEC หลังตั้งกก.ตรวจสอบครบตามเกณฑ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP หุ้น IFEC หลังแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบตามเกณฑ์กำหนด ส่วนกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบปี 59 ยังขึ้นเครื่องมาย NP

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)รอบเช้าวันที่ 5 เม.ย.2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559