ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น IFEC ไปประชุม 25 ธ.ค. เลือกกรรมการ

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น IFEC ไปประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 25 ธ.ค.นี้ การแต่งตั้งกรรมการที่ว่างลง 7 คน มีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท หากตั้งไม่ได้ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานในอนาคต และสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ขอให้ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ว่างลง 7 ตำแหน่งในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ว่างลง 7 ตำแหน่ง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ IFECมีกรรมการเพียงพอเพื่อให้ IFEC สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่ เช่น ภาระหนี้สิน การส่งงบการเงินและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถมีมติแต่งตั้งกรรมการได้ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานในอนาคต และต่อสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ก.ล.ต.ขอให้ผู้ถือหุ้นไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมซักถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อมิให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป