CKPower เดินหน้าสานต่อ “โครงการหิ่งห้อยปี 7” พัฒนาสังคมไกลด้วยไฟฟ้าพลังงานสะอาด

HoonSmart.com>>ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน บริษัท ซีเค  พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ในฐานะหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้นำเอาขีดความสามารถทางด้านพลังงานมาต่อฐานเติมยอดและตกผลึกสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างคุณค่าสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่าน “โครงการหิ่งห้อย” ซึ่งมีความหมายโดยนัยยะที่แสดงออกถึง “แสงสว่าง” เพราะเมื่อหิ่งห้อยหลายๆตัวมารวมกันแสงสว่างที่ดูเล็กน้อย จะกลายเป็นแสงสว่างในวงกว้างที่สามารถสร้างการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญได้

โครงการหิ่งห้อย เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของ CKPower นำโดย ผู้บริหาร พนักงานในเครือ ซึ่งมีหมุดหมายที่ตรงกัน คือ ส่งต่อองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในมิติของการดำรงชีวิตและภาคการศึกษา โดยใช้แสงสว่างเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้กับพื้นที่ที่ห่างไกล ซึ่งจากวันแรกที่เริ่มโครงการจวบจนถึงวันนี้ โครงการหิ่งห้อยก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 โดยขวบปีนี้สานงานต่อเนื่องภายใต้แนวคิด พัฒนาสังคมไกล เพื่อตอกย้ำและลงเสาเข็มความมุ่งมั่นของบริษัทที่มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับการสร้างคุณค่าต่อชุมชน

สำหรับโครงการหิ่งห้อย ปี 7 ได้มีการวางแผนดำเนินโครงการให้สอดคล้องตามกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคมในกลุ่ม CKPower  (CSR Strategy Framework 2022-2026) ที่มีพันธกิจสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ได้มีการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีคณะผู้บริหาร และพนักงานเครือ CKPower เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะจิตอาสา ซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการส่งต่อความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อเติมเต็มการพัฒนาที่เข้าถึงระบบไฟฟ้าอย่างเท่าเทียม โดยความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกองกับกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยได้ถูกขยายผลไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจ พบว่า สะพานข้ามน้ำแม่แตง-บ้านป่าข้าวหลามซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญของชุมชน ยังไม่มีแสงไฟส่องสว่างยามค่ำคืนอันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งโรงเรียนดังกล่าวยังขาดแคลนระบบไฟฟ้าเนื่องจากระบบแผงโซลาร์ และ Inverter รวมถึงแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในสภาพที่ชำรุด โดยหลังจากพบปัญหาคณะทำงานโครงการหิ่งห้อยปีที่ 7 ได้ดำเนินการออกแบบวางแผน ติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 จุด ระยะทาง 90 เมตร ซึ่งการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากให้ความส่องสว่างยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 394.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ขณะเดียวกันทางทีมงานยังได้ส่งต่อความรู้พื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนถือเป็นการวางรากฐานให้กับน้องๆ ได้นำเอาพลังงานสะอาดดังกล่าวมาปรับใช้ สำหรับกิจกรรมนี้ดำเนินการ 1 เดือน ในเดือน ต.ค. ถึงเดือน ธ.ค. 2565 และได้มีการส่งมอบไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทางบริษัทได้เคยเข้ามาจัดสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู และบ้านพักนักเรียนในปี พ.ศ. 2562 โดยได้ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และจากการสำรวจพบว่า มีการชำรุดทรุดโทรมทางคณะทำงานจึงได้ ปรับปรุงระบบน้ำใช้และน้ำดื่ม ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ใหม่ และเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ตลอดจนเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เพื่อทดแทนหลอดเดิมที่เสื่อมสภาพ และที่สำคัญมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียน โดยมีพนักงาน CKPower เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องการประหยัดไฟฟ้า โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 2566

ในทุกๆหลักกิโลที่เดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ระหว่างทางจะยากลำบากและห่างไกลจากชุมชนเมืองเพียงใด แต่ด้วยความตั้งใจ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จึงพร้อมสานต่อ โครงการหิ่งห้อยปีที่ 7 ต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา จากจำนวนหิ่งห้อยที่มีแสงยังไม่มาก วันนี้การรวมตัวของหิ่งห้อยเริ่มขยายวงในการส่องสว่าง ซึ่งในปีที่ 7 นี้ บริษัทยังคงมุ่งเป้าเพิ่มการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการดำเนินการจัดสร้างไฟฟ้าสะอาดเพื่อชุมชน และที่สำคัญคือการปูพื้นฐานและองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทราบและเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ในอนาคต ซึ่งหมุดหมายที่สำคัญต่อจากนี้คาดว่าจะมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ทั้งสิ้นเป็นจำนวนสะสม 20,000 คน ภายในปี 2026 และนี่คือภาพรวมการดำเนินงานโครงการหิ่งห้อยปีที่ 7 จาก CKPower ที่วันนี้ยังคงส่องสว่างโอกาสที่สำคัญให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป