IRPC มอบระบบประปาหมู่บ้าน ลำไทรโยงโมเดล ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ

HoonSmart.com>> ไออาร์พีซี ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ให้กับผู้นำและผู้แทนชุมบ้านหนองยาง ภายใต้โครงการ ลำไทรโยงโมเดล ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ชาวบ้านที่ได้ใช้ประโยชน์กว่า 370 หลังคาเรือน และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) โดยคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ให้กับผู้นำและผู้แทนชุมบ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง IRPC ได้ทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ภายใต้โครงการ ลำไทรโยงโมเดล ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรจิตอาสาของ IRPC เข้าติดตั้งประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากการการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค รวมถึงการทำเกษตรกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ไม่เพียงแต่เฉพาะชุมชนบ้านหนองยาง ที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังรวมไปถึงชุมชนบ้านหนองนา บ้านหนองไทร และบ้านโคกใหญ่ รวมจำนวนกว่า 370 หลังคาเรือน รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมี ผู้บริหาร ทีมวิศวกรจิตอาสา และ ทีม CSR ของ IRPC ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้แก่ชุมชน รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านหนองยาง

โครงการลำไทรโยงโมเดล จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งโครงการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ IRPC โดยบริษัทฯ คาดหวังและต้องการให้โครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง โครงการลำไทรโยงโมเดล ณ บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนแห่งแรกที่ IRPC นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำของบริษัทฯ มาช่วยแก้ไข และลดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน ถือเป็นต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกหลายจังหวัด เช่น ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี

สำหรับปี 2565 นี้ IRPC ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ซึ่งใช้งานมานานกว่า 20 ปี และเริ่มชำรุดและเสียหาย จึงได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมฟื้นฟู โดยนำพนักงานและวิศวกรจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชุมชนบ้านหนองยาง วางแผนและดำเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ทำให้ระบบประปาหมู่บ้านกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ IRPC จะรวบรวมให้เป็นระบบเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบให้องค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจนำไปใช้ช่วยเหลือชุมชนต่อไป