CWT แจ้งบริษัทย่อย GP1 ลงนามสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงขยะ

HoonSmart.com>>”ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป”(CWT) แจ้งบริษัทย่อยทางอ้อม “กรีน เพาเวอร์ 1” (GP1) ได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) กับ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส เพื่อการซื้อขายเชื้อเพลิงขยะเท่านั้น

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) แจ้งว่า บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 (GP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) กับ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์ของการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการรับซื้อเชื้อเพลิง RDF ในครั้งนี้เป็นเพื่อการซื้อขายเชื้อเพลิงขยะเท่านั้น มิได้เป็นการเกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่อย่างไร