ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รองรับเสนอขายหุ้นในวงกว้าง SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME ซึ่งจะช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SME

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายในการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 – 2580) โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME เพื่อเปิดช่องการระดมทุนสำหรับ SME ให้สามารถระดมทุนได้ในหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ของ underwriter ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นของ SME ที่กล่าวข้างต้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2565 เป็นต้นไป