MASSACHUSETTS FINANCIAL ขาย TISCO ออก 0.04% เหลือ 4.97%

HoonSmart.com>> MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES ปาดขายหุ้น TISCO กว่า 3.26 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0408% ยังถือในพอร์ต 4.9728%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY จำหน่ายหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2565 จำนวน 326,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0408% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 39,815,200 หุ้น คิดเป็น 4.9728% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ก่อนหน้านี้ MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY ได้เข้าซื้อหุ้น TISCO เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 จำนวน 275,000 หุ้น สัดส่วน 0.0343% ส่งผลให้ถือหุ้น 5.0104%

 
 
อ่านข่าว

กองทุนสหรัฐฯ เก็บหุ้น TISCO เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.0343% หนุนถือ 5.0104%