IFA ชี้ SENA เทนเดอร์หุ้น JSP เหมาะสมแนะผถห.ไฟเขียว

HoonSmart.com>> “แอดไวเซอรี่ พลัส” ที่ปรึกษาการเงินอิสระ “เสนา ดีเวลอปเมนท์” แนะผู้ถือหุ้นหนุน SENA ไฟเขียวซื้อหุ้น JSP เพิ่ม พร้อมทำเทนเดอร์หุ้นที่เหลือ มองการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและยุติธรรม หนุนขยายธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชี้ราคาเสนอซื้อ 0.50 บาท/ต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาประเมินที่ 0.51-1.07 บาทต่อหุ้น

บริษัท เสนาดีเวลอปเมนท์ (SENA) เปิดเผยว่า บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางเงินอิสระ (Financial Advisor) หรือ IFA ในการทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ (JSP) เห็นว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการทำธุรกรรมซื้อหุ้น JSP และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านการขยายธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

บริษัทจะมีอำนาจควบคุมใน JSP และสามารถกำหนดนโยบายการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการของ JSP ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่บริษัทสามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงนั้นลงได้ การเข้าทำรายการจึงมีความสมเหตุสมผล

สำหรับราคาซื้อหุ้น JSP ที่เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีช่วงราคาเท่ากับ 0.51-1.07 บาทต่อหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและยุติธรรม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ประกอบกับการทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ SENA จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น JSP เพิ่มอีกจำนวน 470 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.19% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 235 ล้านบาท โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของ JSP จึงต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจำนวน 2,715.40 ล้านหุ้น หรือ 64.65% ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1,357.70 ล้านบาท ซึ่งการทำคำเสนอซื้อไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด

SENA กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 ก.พ.2565 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นอนุมัติคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้นจากผู้ขายได้เสร็จภายในเดือนมี.ค.2565 โดยจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเดือนมี.ค.2565

ด้านหุ้น JSP ณ เวลา 16.15 น. อยู่ที่ 1.03 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ +4.04% มูลค่าการซื้อขาย 380.42 ล้านบาท

อ่านข่าว

SENA ซื้อหุ้น JSP เพิ่ม 11.19% เตรียมเทนเดอร์ราคา 0.50 บาท