SENA ซื้อหุ้น JSP เพิ่ม 11.19% เตรียมเทนเดอร์ราคา 0.50 บาท

HoonSmart.com>> “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” ทุ่มเงิน 235 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น “เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้” (JSP) เพิ่ม 11.19% หนุนถือหุ้นแตะ 35.35% ชงผู้ถือหุ้นเคาะ 28 ก.พ.65 เตรียมตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด ราคาหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 1,357 ล้านบาท ภายในเดือนมี.ค.-เม.ย.65

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 อนุมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ (JSP) เพิ่มอีกจำนวน 470 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.19% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 235 ล้านบาท โดยซื้อจากนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ JSP ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท โดยซื้อขายบนกระดานซื้อขายรายใหญ่หรือวิธีการอื่น

พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เพื่อครอบงำกิจการ หลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัสด่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 35.35% ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ 25.00% ตามประกาศ บริษัทฯ จึงต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจำนวน 2,715.40 ล้านหุ้น หรือ 64.65% ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1,357.70 ล้านบาท ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน JSP และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 ม.ค.2565 และกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 ก.พ.2565

ทั้งนี้ หลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติบริษัทฯ จะเจ้าซื้อหุ้น JSP จำนวน 470 ล้านหุ้น ภายในเดือนมี.ค.2565 และทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดภายในเดือนมี.ค.-เม.ย.2565 โดยบริษัทฯ จะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ภายในเดือนมี.ค.2565 ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP แล้วเสร็จ

บริษัทฯ มองว่าการเข้าลงทุนในหุ้น JSP เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับนั้นเป็นการเพิ่มความสามารถถในการเข้าถึงการเป็นบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทั ้งโครงการแนวราบและคอนโด รวมถึงที่ดินรอการพัฒนา โดยบริษัทสามารถต่อยอดโครงการระหว่างการพัฒนาของ JSP ได้รวดเร็วกว่าการที่บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น ทำให้สามารถร่นระยะเวลาในช่วงการเริ่มต้นพัฒนาโครงการไปได้และสามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ทันที

นอกจากนี้้ยังเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scales) ทั้งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงการเจรจาต่อรองซื้อวัสดุก่อสร้างและบริการจากคู่ค้าและการใช้ทรัพยากรพื้นฐานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อยอดธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของเสนา

อีกทั้งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล และเนื่องจาก JSP มีบริษัทที่มีผลขาดทุนในอดีต (tax loss carryforward) บริษัทมองเห็นโอกาสที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารภาษีต่อไปในอนาคตได

สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้วงเงินกู้สนับสนุนจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,400 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในส่วนของบริษัทในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทน

ด้านหุ้น JSP ปิดตลาดวันที่ 7 ม.ค.2564 ที่ราคา 0.76 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ +1.33% มูลค่าการซื้อขาย 24.26 ล้านบาท

อ่านข่าว

SENA ทุ่ม 507 ลบ.ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น JSP 24.16% ขยายการลงทุนต่อยอดโครงการ