SENA ทุ่ม 507 ลบ.ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น JSP 24.16% ขยายการลงทุนต่อยอดโครงการ

HoonSmart.com>> บอร์ด “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต “เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้” (JSP) จากผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 24.16% ราคา 0.50 บาท/หุ้น ต่ำกว่ากระดานปิด 0.65 บาท มูลค่าเงินลงทุนกว่า 507.30 ล้านบาท หวังขยายการลงทุน ต่อยอดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับอยู่ระหว่างศึกษาเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ (JSP) จำนวน 1,014.60 ล้านหุ้น หรือ 24.16% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 507.30 ล้านบาท โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JSP ผ่านกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในวันที่ 15 ธ.ค.2564

วัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่ง JSP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน JSP จำนวน 2 ตำแหน่ง ทดแทนกรรมการที่ JSP ลาออก

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อเข้าลงทุนใน เพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้านหุ้น JSP ปิดตลาดที่ราคา 0.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +3.17% มูลค่าการซื้อขาย 669.04 ล้านบาท