BGRIM-UV ทุ่ม 1.24 หมื่นลบ. ซื้อหุ้น 2 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 360 MW

HoonSmart.com>> “บี.กริม เพาเวอร์-ยูนิเวนเจอร์” ส่ง UVBGP บริษัทร่วมทุน เข้าซื้อหุ้น E-COGEN มูลค่าไม่เกิน 1.24 หมื่นล้านบาท เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม PPTC-SSUT กำลังการผลิตรวม 360 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กฟผ.โครงการละ 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางปู

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ BGRIM และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV) ถือหุ้นในสัดส่วน 45% และ 55% ตามลำดับ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 74.5% ในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และในสัดส่วน 100% ในบริษัท เอสเอสยูที (SSUT) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Cogeneration Power Plants) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี

สำหรับ PPTC มี 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งโดยประมาณแบ่งเป็นไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับกฟผ.เดือนมี.ค.2559 ส่วน SSUT มี 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์และไอน้ำ 60 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับกฟผ.เดือนธ.ค.2559

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (completion) เมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ UVBGP ใน E-COGEN จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564

การเข้าลงทุนของ UVBGP ใน PPTC และ SSUT เป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของ บี.กริม เพาเวอร์ ในพื้นที่อุตสาหกรรม

ด้านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด E-COGEN มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 12,400 ล้านบาท เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ดำเนินการโดย PPTC-SSUT ซึ่งได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่กฟผ.ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของ PPTC-SSUT