CPF มุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจก หนุนฟาร์ม-โรงงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

CPF มุ่งมั่นลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนฟาร์ม-โรงงานเพิ่มพื้นที่เขียว ร่วมโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)  ของ อบก. ปีที่ 7

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( ซีพีเอฟ )  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มุ่งมั่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ส่งเสริมให้ฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ( (Low Emission Support Scheme: LESS) ของ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  มาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2558-2563 มีหน่วยงานของซีพีเอฟ ที่ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวทุกปี รวมระยะเวลา 6 ปี มีปริมาณที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 52,782.764 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบกับการปลูกต้นไม้กว่า 120,000 ต้น (ขึ้นอยู่กับชนิดและความโตของต้นไม้ : ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) โดยในปี 2564 นี้ หน่วยงานของซีพีเอฟ เข้าร่วมโครงการ LESS เป็นปีที่ 7 แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ของ CPF” ให้กับพนักงานของฟาร์มและโรงงาน ปัจจุบัน อบรมไปแล้ว 15 รุ่น รวมจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมแล้ว 750 คน

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงได้ส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน โรงงาน ฟาร์ม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” นายวุฒิชัย กล่าว