ที่ปรึกษาฯ อิสระชี้ GULF เทนเดอร์ INTUCH-ADVANC เหมาะสมเพิ่มศักยภาพเติบโต

HoonSmart.com>> “ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์” ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ “GULF” ประเมินการทำเทนเดอร์หุ้น INTUCH-ADVANC ราคาสมเหตุสมผล เพิ่มศักยภาพการเติบโต สอดคล้องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยรายงานความเห็นของบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Confition Voluntary Tender Offer) และหรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือโดยวิธีอื่นใด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ INTUCH เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต มีเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคตของกัลฟ์

หากการลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ INTUCH เป็นผลสำเร็จ บริษัทจะไม่เพียงแต่สามารถเติบโตและขยายกิจการเป็นผู้นำในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังมีความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่มีศักยภาพในการเติบโต ผลประกอบการดี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากแหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับการลงทุนครั้งนี้เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้จะมีความเหมาะสมก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่จะใช้ทำรายการต่ำกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของ INTUCH

ส่วนการทำเทนเดอร์หุ้น ADVANC มีความสมเหตุสมผลและจำเป็น เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และเพื่อแก้ปัญหาด้านเทคนิคในส่วนของการขออนุมัติทำเทนเดอร์หุ้น ADVANC จากผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

สำหรับราคาทำคำเสนอซื้อ INTUCH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) และ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value
Approach) เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของ INTUCH โดยมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 55.32 –68.26 บาทต่อหุ้น หรือมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 177,376.38 –218,947.66 ล้านบาท ดังนั้น ราคาที่บริษัทฯ จะเข้าทำคำเสนอซื้อ INTUCH ที่ 65.00 บาทต่อหุ้นจึงเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเหมาะสม

ส่วนมูลค่า ADVANC ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 170.15 –233.89 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าบริษัทระหว่าง 505,941.28 –695,625.60 ล้านบาท ดังนั้นราคาที่บริษัทฯ จะซื้อ ADVANC ที่ 120.93 บาทต่อหุ้น (ต่ำกว่าราคาเหมาะสมที่คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระร้อยละ(48.27) – (28.93) จึงเป็นราคาเหมาะสม

ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเพื่อลงมติอย่างรอบคอบ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อดีข้อด้อย และความเสี่ยงในการเข้าทำรายการการลงทุนหุ้น INTUCH และการทำคำเสนอซื้อ ADVANC ไว้ดังนี้ คือ 1.การลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH ในสัดส่วนระหว่าง 18.93-100.00% จากปัจจุบันที่ GULF ถือหุ้น 18.93% ใน INTUCH ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจด้านโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) โดยลงทุนหลักใน ADVANC ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างพื้นฐานของโลกในอนาคต

การลงทุนหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH เป็นแนวทางกลยุทธ์การเติบโตของ GULF ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้บริษัทฯ มีธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีปันผลสม่ำเสมอ เนื่องจาก ADVANC มีรายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วง 3 ปี (ปี 61-63) กว่า 3% ต่อปี อัตราปันผลเฉลี่ย 70%ต่อปี

นอกจากนี้ ยังทำให้ธุรกิจเดิมของ GULF คือ ธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องด้วยการเข้าลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ 5G จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตพลังงาน และการจัดหาพลังงาน (Smart Grid) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งธุรกิจผลิตพลังงานถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเพิ่มขึ้นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ

2.การได้มาซึ่งสัดส่วนการควบคุมใน ADVANC (เป็นส่วนหนึ่งของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH) ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและอาจเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

3.การลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH เปรียบเสมือนการเข้าถือหุ้น ADVANC ทางอ้อม โดยปัจจุบัน INTUCH เป็น Holding Company ที่มีผลประกอบการส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน ADVANC ในสัดส่วนถือหุ้น 40.45% หาก GULF ได้หุ้น INTUCH จนมีสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะส่งผลให้ GULF มีหน้าที่ต้องทำเทนเดอร์หุ้นทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

4.เป็นโอกาสที่ GULF จะสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ กรณีธุรกิจหลักในปัจจุบันมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย อย่างไรก็ดีการทำเทนเดอร์หุ้น INTUCH จะส่งผลให้ GULF มีแหล่งที่มาของรายได้จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายในปี 64 นี้ทันที

5.ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคม ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

6.เป็นการลงทุนที่เหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ ทั้งด้านเวลา และแนวทางการลงทุน เนื่องด้วยหากประสบความสำเร็จ (ถือหุ้น INTUCH ได้มากกว่า 50% ของหุ้นที่ออกและเสนอขาย) จะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม INTUCH ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ADVANC โดยปริยาย ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของเงินลงทุน บริษัทฯ อาจจะใช้เงินอย่างน้อยที่สุดประมาณ 98.98 พันล้านบาท

7.การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะทำให้การเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH เป็นไปตามหลักเกณฑ์การครอบงำกิจการ ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC โดยสมัครใจจะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC อีก หลังจากบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH มากกว่า 50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC

8.การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC ที่ราคา 120.93 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการ นั้นผ่านบุคคลอื่น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของ ADVANC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 164.00 บาทต่อหุ้น และราคาดังกล่าวยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเหมาะสม ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้นหากบริษัทฯ ได้รับหุ้น ADVANC จากการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวน่าจะทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรทางบัญชี

ขณะที่ข้อด้อยจากการเข้าทำรายการ คือ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนช้า เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน, เพิ่มภาระเงินกู้ยืม และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ, เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ, บริษัทฯ อาจมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจที่ลดลงจากกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ GULF จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มิ.ย.2564

อ่านข่าว

GULF ปรับราคาเทนเดอร์ ADVANC หุ้นละ 120.93 บาท จาก 122.86 บาท

GULF เสนอซื้อ INTUCH หุ้นละ 65 บาท ถือข้าม 50% เทนเดอร์ ADVANC ต่อ