GULF เสนอซื้อ INTUCH หุ้นละ 65 บาท ถือข้าม 50% เทนเดอร์ ADVANC ต่อ

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ” ประกาศทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้น “อินทัช โฮลดิ้งส์” ราคาหุ้นละ 65 บาท หลังเข้าถือหุ้น 18.93% พร้อมทำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ต่อทันที หากถือหุ้นข้าม 50% ขอผ่อนผันก.ล.ต.ไม่เทนเดอร์หุ้น THCOM

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 และวันที่ 18 มี.ค.2564 มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) จากจำนวนไม่เกิน 15% เป็นจำนวนไม่เกิน 19% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH นั้น ณ วันที่ 16 เม.ย.2564 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญ INTUCH จำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2564 มีมติสำคัญอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท และหรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาที่มีการซื้อขายในตลาด โดยเสนอซื้อหุ้นจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 81.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 1,268,956 หุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH และเมื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ดังกล่าว และข้อผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท ไทยคม (THCOM) และอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle และข้อผ่อนผันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อ INTUCH จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อน ได้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อหรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ เท่านั้น

สำหรับมูลค่าสิ่งตอบแทนจะอยู่ในรูปเงินสดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 534,549.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะใช้สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 169,058.50 ล้านบาท และจะใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จำนวนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนข้างต้นคำนวณจากกรณีที่บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 1,268,956 หุ้น และหุ้นสามัญ ADVANC เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 1,304,977 หุ้น หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดของ INTUCH และ ADVANC เป็นหุ้นสามัญ

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการทำเทนเดอร์หุ้นครั้งนี้ เนื่องจาก INTUCH และ ADVANC เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและพัฒนาของประเทศไทย และธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่สูง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะยาว

แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการ มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

คณะกรรมการอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มิ.ย.2564 และกำหนดให้วันที่ 14 พ.ค.2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุม้ติ