ก.ล.ต.สมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ พราวพร เสนาณรงค์ และอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูร และสภากาชาดไทย จำนวนแห่งละ 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19