ตลาดฯ เปิดเทรด APEX ชั่วคราว 29 เม.ย.-28 พ.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ APEX ระหว่าง 29 เม.ย. 64 – 28 พ.ค. 64 ด้วยบัญชี Cash Balance พร้อมเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหุ้น เหตุบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP หุ้นบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ชั่วคราว วันที่ 29 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564 และจะขึ้น SP ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว และจะขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้นในวันที่ 29 เม.ย.-28 พ.ค.2564 และปลดเครื่องหมายในวันที่ 31 พ.ค.2564 เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ทั้งนี้ กำหนดให้หลักทรัพย์ APEX มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย และกำหนดให้ราคาซื้อขายของ APEX-W1 มีราคา Ceiling & Floorเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิงคูณด้วย อัตราแปลงสภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 29 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ APEX ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ APEX แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ APEX และ APEX-W1 จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ APEX โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุดและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนหุ้น ด้วยตัวบริษัทเอง โดยบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาแผนเพื่อดำเนินการหลายๆ ด้าน ดังนั้น 1.การเพิ่มทุนจดทะเบียนโยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) หรือแก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) ซึ่งจะได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลให้สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณ ขณะนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นว่าให้เลื่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปก่อน

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างทบทวนแผนดำเนินการเพิ่มทุน ซึ่งจะสรรหานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาดและสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนหลายราย

2.พิจารณาขายที่ดินในส่วนโครงการโรงแรมต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทที่สนใจ เพื่อทำกำไรและมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการก่อสร้างโครงการอื่นของบริษัทเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าและรับรู้รายได้ต่อไป

3.เร่งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินโครงการที่เหลือของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น

4.ปรับโครงสร้างองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจในการฟื้นฟูกิจการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่า จะจัดทำแผนธุรกิจได้เสร็จสิ้นประมาณไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นบริษัทจะสำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ด้านราคาหุ้น APEX ปิดตลาดล่าสุดอยู่ที่ 0.05 บาท

 

อ่านข่าว

APEX เข้าข่ายถูกเพิกถอน แขวนป้าย NC 24 มี.ค.นี้

ตลท. SP หุ้น APEX เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ