ตลท. SP หุ้น APEX เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น APEX เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ด้านผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบปี 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ในวันที่ 16 มี.ค. 2564
เหตุผลเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 24 มี.ค.2564

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NP หุ้นวันที่ 17 มี.ค. 2564 เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ซึ่ง APEX เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว