บอร์ดก.ล.ต.สั่ง Huobi ระงับบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวแก้ไขระบบงาน

HoonSmart.com>>บอร์ดก.ล.ต. มีมติให้ “หั่วปี้ (ประเทศไทย)” หรือ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขระบบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาต ระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ล.ต.ได้มีหนังสือไปยังบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ส่งแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง Huobi ได้แก้ไขระบบงานและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 แล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการดำเนินการของ Huobi ยังมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทั้งนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา