Bitkub รับมติก.ล.ต.สั่งปิดรับลูกค้าใหม่ชั่วคราว แก้ไขระบบเพิ่ม

HoonSmart.com>> “บิทคับ ออนไลน์” ออกแถลงการณ์ น้อมรับมติบอร์ดก.ล.ต. สั่งระงับเปิดลูกค้าใหม่ชั่วคราว แก้ไข 5 ประเด็น

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ หรือ Bitkub ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัดดำเนินการแก้ไขการดำเนินงาน ได้แก่

1. จัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีความเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนธุรกิจ
2. จัดให้มีระบบให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ทันที หากเกิดจากระบบซื้อขายขัดข้อง
3. จัดให้มีระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้
4. จัดให้มีแผนการจัดการและติดต่อให้บริการและแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน
5. จัดให้มีแผน Business Continuity Plan (BCP) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ

ในระหว่างนี้ มีมติให้บริษัทระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชีจนกว่าการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ นั้น

บริษัทและผู้บริหารของบริษัทขอน้อมรับมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติดังกล่าว และจะดำเนินการแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านมาบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พร้อมดำเนินธุรกรรมต่างๆที่บริษัทเปิดให้บริการ

ในการนี้ บริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามความคาดหวังของคณะกรรมการฯ และตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าทุกรายเป็นสำคัญ
 
 
อ่านข่าว

ด่วน! บอร์ดก.ล.ต.ห้าม Bitkub เปิดรับลูกค้าใหม่ แก้ระบบงานเพิ่ม