ด่วน! บอร์ดก.ล.ต.ห้าม Bitkub เปิดรับลูกค้าใหม่ แก้ระบบงานเพิ่ม

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่  และแก้ไขระบบงานเพิ่ม หลังพิจารณาการแก้ไขที่บริษัทส่งมาให้ยังไม่ได้แก้ประเด็นปัญหาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน สั่งให้จัดทำ 5 ระบบใหญ่ ส่งมาให้พิจารณาอีกรอบ ก่อนจะอนุญาตให้เปิดธุรกิจตามปกติ 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 มีมติให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์   (Bitkub) ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่จนกว่าบริษัทจะแก้ไขระบบงานให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขระบบงานและแผนการแก้ไขที่บริษัทส่งมาให้ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564  นั้นยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้ระบบงานต่าง ๆมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

บอร์ดก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้บริษัทระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตน เพื่อเปิดบัญชีจนกว่าบริษัทจะแสดงให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มั่นใจได้ว่าระบบงานต่าง ๆ และบุคลากร มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาด และปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีความเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนธุรกิจ โดยแสดงนโยบายการรับลูกค้าที่สอดคล้องกับความสามารถของระบบงาน และแสดงรายงานการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความคงทน (load test and stress test) ของระบบ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ

(2) จัดให้มีระบบให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ทันที หากเกิดจากเหตุระบบซื้อขายขัดข้อง โดยแสดงผลการทดสอบการทำงานของระบบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(3) จัดให้มีระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (KYC) ที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้ โดยปรับปรุงขั้นตอนการรับลูกค้าให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งแสดงหลักฐานเมื่อมีการปรับปรุงขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ให้แสดงแผนในการนำขั้นตอนที่ได้ปรับปรุงดังกล่าวไปปรับใช้กับลูกค้าที่มีในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(4) จัดให้มีแผนการจัดการในการติดต่อและให้บริการ และแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน เพื่อให้สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการชดเชยความเสียหายที่บริษัทจะมีต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการชดเชยความเสียหายที่บริษัทจะชดเชยต่อลูกค้า การจัดให้มีการสื่อสารรายละเอียดดังกล่าวให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายตามแผนดังกล่าว

(5) จัดให้มีระบบที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) รองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ โดยต้องเป็นแผนที่มีความชัดเจนและสามารถนำมาปฏิบัติได้

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทส่งเอกสารหลักฐาน คำชี้แจงข้อมูล และผลการทดสอบเพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นในประเด็นดังกล่าว ให้ ก.ล.ต. ได้ทันทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้บริษัทเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ต่อไป

อ่านข่าว

Bitkub รับมติก.ล.ต.สั่งปิดรับลูกค้าใหม่ชั่วคราว แก้ไขระบบเพิ่ม