ITD เซ็นสัญญาปรับปรุงรันเวย์-ทางขับขนานสนามบินภูเก็ตมูลค่า 579 ลบ.

HoonSmart.com>> อิตาเลียนไทยฯ เซ็นสัญญา “ทอท.” ก่อสร้างงานปรับปรุงRunway-ทางขับขนานสนามบินภูเก็ตมูลค่า 579 ล้านบาท ระยะเวลา 450 วัน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือทอท. (AOT) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานปรับปรุง Runway Strip, Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มูลค่างาน 579,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน

ลักษณะงานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้นที่ Graded Area, Runway Strip และ RESA ประกอบด้วยบริเวณหัวทางวิ่ง พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง Graded Area และ Runway Strip รวมถึงงานปลูกหญ้า

งานก่อสร้างพื้นทางสนามบิน, งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ, งานก่อสร้างรั้วเขตปฏิบัติการบิน, งานก่อสร้างถนนตรวจการณ์, งานปรับปรุงระบบ Visual Aids, งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบและงานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ และป้ายชื่อลานจอดเครื่องบิน ทร.