ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุนใช้บัญชีบุคคลอื่น-ตัดสินใจแทนลูกค้า

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “ศรุดา สวรรยาธิปัติ” ขณะกระทำผิดสังกัดบล.บัวหลวง เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ฐานใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบุคคลอื่น และรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวศรุดา สวรรยาธิปัติ ใช้บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลอื่นทำรายการให้ลูกค้าของตนเอง และรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้าโดยได้รับ username และ password บัญชีของบุคคลอื่นดังกล่าวจากลูกค้า

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวศรุดาไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนางสาวศรุดาและไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน แต่เนื่องจากบริษัทได้ลงโทษห้ามนางสาวศรุดาปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว 1 เดือน 15 วัน จึงเหลือระยะเวลาลงโทษ 2 ปี 1 เดือน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ก.ล.ต. ขอเน้นย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง โดยไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการสั่งซื้อขาย หากต้องการจะซื้อขาย ต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ด้วยตนเองเท่านั้น และไม่ควรให้ username และ password แก่ผู้แนะนำการลงทุน เพื่อสั่งซื้อขายให้ เนื่องจากอาจมีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเอาเปรียบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนได้