ก.ล.ต.คว้าคะแนนประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสปี 63 เพิ่มขึ้นแตะ 91.79%

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็ 91.79% จากปีที่แล้ว 89.99% ซึ่งเป็นผลจากคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำคัญ

รื่นวดี สุวรรณมงคล

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ารับการประเมินเป็นปีที่ 2 ซึ่งใช้ข้อมูลในช่วงกลางปี 2562 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดย ก.ล.ต. ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมที่ดีขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 91.79 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 89.99 ทั้งนี้ การประเมินในปีนี้ได้รับคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากการยกระดับการทำงานใน 2 ด้านสำคัญ คือ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.15 (จากเดิมร้อยละ 79.20) และด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ได้คะแนนร้อยละ 95.24 (จากเดิมร้อยละ 88.70)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “คะแนนการประเมินของ ก.ล.ต. ปีนี้ที่ได้ร้อยละ 91.79 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นปีนี้เป็นผลมาจากความตั้งใจในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ของปีที่แล้ว ในการนี้ ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ได้ร่วมประเมินและแสดงความเห็น สำนักงาน ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”