SCGP ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง เตรียมขาย IPO 1,286.68 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” เผยก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งแบบไฟลิ่งล่าสุด “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,296.68 ล้านหุ้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เริ่มนับ 1 สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563  โดยจะเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก(IPO) ไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น (รวมหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ทั้งนี้มอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และ (2) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของ SCGP เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตของ SCGP ในอนาคต

บริษัทฯ แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว SCGP ได้จัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับ SCGP และบริษัทย่อย ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อย ตามที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง

(ก) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,294,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ (TCP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TCP ณ วันที่ 11 ก.ย.2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้มีการกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมบริษัทการของTCP) โดยจัดสรรในอัตราส่วน 4.9910 หุ้นของ TCP ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนของ SCGP

(ข) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,927,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ (PPPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ PPPC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะกำหนดต่อไป โดยจัดสรรในอัตราส่วน 0.2092 หุ้นของ PPPC ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนของ SCGP

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส เปิดเผยว่า SCC มีแผนจะนำบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เข้าจดทะเบียนใน SET โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น SCC จองซื้อหุ้น IPO ได้ในอัตราส่วน 7.095 หุ้น : 1 หุ้น SCGP ราคาเดียวกับที่จะขายใน IPO ขึ้นเครื่องหมาย XB 10 ก.ย. 63 ธุรกิจ Packaging มีการเติบโตโดดเด่นที่สุดในบรรดา 3 ธุรกิจหลักของ SCC จาก 7 ปีที่แล้วมีสัดส่วนกำไร 10% แต่ปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 22% คาดว่าจะสร้างการเติบโตของรายได้ถึง 100 % ใน 5 ปีข้างหน้า บวกกับมุมมองธุรกิจในระยะยาวที่เป็นบวกภายใต้ Business Model ที่แข็งแกร่ง ราคาปรับฐานลงมาลงมาจน Upside เปิดกว้างเกือบ 15% โดยให้ราคาเหมาะสมหุ้น SCC อยู่ที่ 424 บาท

อ่านข่าว

SCGP ขายไอพีโอ 1,296 ล้านหุ้น จัดสรรผถห. SCC จองซื้อ 7.095 ต่อ 1