SCGP ขายไอพีโอ 1,296 ล้านหุ้น จัดสรรผถห. SCC จองซื้อ 7.095 ต่อ 1

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” เผย “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 1,296.68 ล้านหุ้น พร้อมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 169.13 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น SCC สัดส่วน 7.0950 หุ้น ต่อ 1 หุ้น SCGP กำหนดรายชื่อในสมุดทะเบียน 11 ก.ย.63 ขึ้นเครื่องหมาย XB 10 ก.ย.นี้

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,296.68 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 169.13 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือสามัญของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 7.0950 หุ้น SCC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP โดยกำหนดรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 ก.ย.2563

นอกจากนี้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,823,000 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเดิมของ SCGP ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 ก.ย.2563 โดยจัดสรรในอัตราส่วน 10.6480 หุ้นเดิมของ SCGP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP โดยบริษัทจะแจ้งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งสองส่วน ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขาย IPO

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการ SCC เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 ยังได้มีมติกำหนดให้วันที่ 11 ก.ย.2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และขึ้น XB วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในวันที่ 10 ก.ย. 2563