POLAR ยกเลิกปิดสมุดทะเบียน-จองซื้อหุ้น 17-21 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> “โพลาริส แคปปิตัล” ยกเลิกปิดสมุดทะเบียนจัดสรรและจองซื้อหุ้น หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งแจงข้อมูลกรณีบอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้น

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) และยกเลิกวันจองซื้อและชําระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ดําเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยได้มีมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563 กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 24 ก.ค.2563 และกําหนดวันจองซื้อและชําระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญระหว่างวันที่ 17- 21 ส.ค.2563

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ข่าวขอให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดําเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่บริษัทฯ จะยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการเช่นว่านั้น ให้บริษัทฯ นําส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลภายในวันที่ 23 ก.ค.2563 ซึ่งเป็นพ้นวิสัยที่บริษัทฯ จะได้รับความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด

อ่านข่าว

ตลาดฯ จี้ POLAR เร่งแจงภายใน 23 ก.ค.นี้กรณีบอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้น RO