ตลาดฯ จี้ POLAR เร่งแจงภายใน 23 ก.ค.นี้กรณีบอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้น RO

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง “โพลาริส แคปปิตัล” เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มกรณีบอร์ดมีมติเงื่อนไขจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ภายใน 23 ก.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากข้อมูลที่ POLAR ชี้แจงยังไม่ได้ตอบถึงประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม ในส่วนที่ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้อำนาจใดตามกฎหมายในการมีมติกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเกี่ยวกับการกำหนด
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Record Date) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องนี้ไว้อย่างไร

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทจะยืนยันว่า คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามข้างต้นได้ขอให้ POLAR นำส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ยืนยันถึงการมีอำนาจดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ POLAR ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้อำนาจใดตามกฎหมายในการมีมติกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ได้มีมติในเรื่องนี้ไว้อย่างไร เนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ POLAR เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.563 ที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ระบุเรื่องการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในเรื่องการกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Record Date) (รายละเอียดปรากฏตามข่าว POLAR วันที่ 13 ก.ค.2563)

ต่อมา POLAR ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นซึ่งยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,257,475,860 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 2 : 1 (Right Offering: RO) ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว POLAR วันที่ 17 ก.ค.2563)