BA คาด “กิจการร่วมค้าบีบีเอส” เซ็นร่วมทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภามิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “การบินกรุงเทพ” เผย “กิจการร่วมค้าบีบีเอส” พร้อมเซ็นสัญญาร่วมทุนโครงการอู่ตะเภากับสกพอ. ภายในเดือนมิ.ย.นี้

บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ กับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกและบริษัทฯ ในนามของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ของกิจการร่วมค้าบีบีเอส เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ มีความพร้อมในการเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนดังกล่าวกับสกพอ. ซึ่งคาดว่า จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมิ.ย.2563

ทั้งนี้ ตามที่บริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ (BTS) ได้แจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) ในนามของ “กิจการร่วมค้าบีบีเอส” เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเงินประกันรายได้ขั้นนต่ำเป็นผลตอบแทนให้แก่รัฐที่ดีที่สุด (ลำดับที่ 1) สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ)