ผู้ถือหุ้น IFEC ปลดล็อคเรียกประชุมได้แล้ว

IFEC เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นเร่งด่วน เลือกกรรมการที่ว่างอยู่ เปิดผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% เสนอชื่อตัวแทนร่วมชิงเก้าอี้

คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 หารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 6 คน แทนตำแหน่งกรรมกที่ว่างลง โดยมีกรรมการเข้าร่วมสองคน คือ พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ โดยที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยเร่งด่วน เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 6 คน ทดแทนกรรมการที่ว่างลงจากจำนวนที่เคยมีอยู่ทั้งหมด 9 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 83 โดยควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ เป็นการกำหนดขึ้นโดยเทียบเคียงกับกรณีตามมาตรา 89/28 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายลักษณะเช่นว่านี้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งจะต้องส่งรายชือและเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้มายังบริษัทภายใน 7 วันนับจาวกวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว หลังจากนั้นบริษัทฯจะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลตามรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันนับจากวันครบกำหนดให้เสนอชื่อบุคคลจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป