ตลาดฯ เพิ่มเหตุถอนหุ้น IFEC-POLAR-TSF ไม่ส่งงบ Q2/62 เกิน 6 เดือน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น IFEC-POLAR-TSF ออกจากตลาด เหตุไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 2/62 ตามกำหนด ล่าช้าเกิน 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้ 1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) 2 บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) และ 3 บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF)

สาเหตุเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

อย่างไรก็ตาม IFEC POLAR และ TSF มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย

DW27