TMB-TBANK ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR 0.25%

HoonSmart.com>>ทีเอ็มบี และธนชาต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR 0.25% ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจ

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) เปิดเผยว่า “ในสภาวะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลง 0.25% จากเดิม 7.175% เป็น 6.925% เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้า และตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต เชื่อมั่นว่าการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป”