กรุงไทยนำเสนอประกัน 2 รูปแบบคุ้มครองไวรัสโคโรนา

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงไทยนำเสนอ “ประกันสุขภาพ iHealthy-ประกันสุขภาพ กรุงไทย สุขภาพสุขใจ” คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และขยายไปอีกหลายประเทศ สำหรับลูกค้าและประชาชน ธนาคารมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองครอบคลุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ ประกันสุขภาพ iHealthy หมดกังวลกับค่ารักษาโดยคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน และให้ความคุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกทุกแผน

ทั้งค่าตรวจ ค่ายา การเอกซเรย์ การตรวจในห้องปฏิบัติการ และกายภาพบำบัด ตามวงเงินสูงสุดของแต่ละแผน ทุกที่ทั่วโลกตามแผนที่เลือก เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,561 บาทต่อเดือน

รวมทั้งประกันสุขภาพ กรุงไทย สุขภาพสุขใจ ที่คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คุ้มครองแบบเหมาจ่ายทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าบริการทั่วไป โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นคุ้มค่าเพียง 450 บาทต่อเดือน โดยประกันทั้ง 2 รูปแบบ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

นอกจากนี้ธนาคารได้ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสดังกล่าว เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าไปยังจีน โดยพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและการค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี ตลอดจนสนับสนุนค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน